Ví điện tử-vay ngân hàng

Ví điện tử-vay ngân hàng

star (6)

Finance | 11.8MB | आधुनिक बनायें: 2020-09-11 | संस्करण: 1.4.3 | आवश्यक है: Android 4.1 या बाद में

Price: $0
विवरण
विवरण

Sản phẩm và chi phí liên quan:
Số tiền vay: 1.500.000 đồng - 4.000.000 đồng.
• Thời gian cho vay: ít nhất 91 ngày, tối đa 180 ngày.
• Lãi suất: tối thiểu 0%, tối đa: 14% / năm.
• Phí dịch vụ, phí tư vấn và các khoản phí liên quan (nếu có): 250.000 đồng / đơn xin vay thành công.
+ ví dụ cho vay: số tiền vay là 2.000.000 đồng, lãi suất 14% / năm, thanh toán đầy đủ sau 100 ngày sử dụng khoản vay: tổng số tiền phải trả = số tiền vay + lãi + phí dịch thuật = 2.000.000 + 76.000 + 250.000 = 2.326.000 đồng.
+ Công thức tính lãi: lãi = cho vay * lãi suất hàng năm / 365 ngày * ngày cho vay.
• Áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
• Tuổi: Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.
 
Đăng ký trực tuyến các khoản vay ngân hàng, vay ngân hàng 24 giờ
 
Vay ngân hàng, áp dụng cho vay bất cứ lúc nào, không giới hạn địa lý, áp dụng cho vay tiền mặt trực tuyến, vay 24 giờ, thuận tiện cho việc vay. 
Vay ngân hàng
• Cài đặt ứng dụng và đăng ký
• So sánh và lựa chọn các sản phẩm cho vay phù hợp nhất
• Áp dụng cho một khoản vay
• Hệ thống phê duyệt và thanh toán khoản vay
 
Lợi thế nâng cao của khoản vay
• Không yêu cầu tài sản đảm bảo.
• Nhiều ứng dụng cho vay có sẵn để bạn lựa chọn.
• Không có hồ sơ vay tiền.
• Đơn xin vay tiền của bạn sẽ được chấp thuận trong vòng 1 ngày làm việc.
Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các chi tiết liên lạc dưới đây, đây là khoản vay nhanh nhất xung quanh bạn:
Email: norcatcheston@gmail.com
Đường dây nóng: 0917326960
Địa chỉ: Tân Bình - Quận 19 - Thành phố Hồ Chí Minh
सुन्न फ़म वि चि फ़ि लियोन क्वान:
S tiđồn vay: 1.500.000 4.ng - 4.000.000 ềng।
• थिआन जियान चो वाय: àt nh 91t 91 ngày, tối đa 180 ngày।
• लाई सुट: tối thi %u 0%, tđi ấa: 14% / năm।
• फि ड वụ, फ त त वं वं वं वं खं लं वं क्वं (नं वं): 250.000 /ng / inn xin vay thành tông।
+ ví dề cho vay: số ti vn vay là 2.000.000 ụng, lãi su /t 14% / năm, thanh toán đầy 100 sau 100 ngày sửng khoản vay: tổng số tiền phải trả = tụn tụn tụnụ 2.000.000 + 76.000 + 250.000 = 2.326.000 .000ng।
+ Công thíc tính lãi: lãi = cho vay * lãi suất hàng năm / 365 ngày * ngày cho vay।
• ộp dÁng cho tonn bã lãnh thệ Vi Namt Nam।
• तुई: कोन विएग्ट नाम ते १ổ तुई ट्रू लॉन।
Đăng ký trực tuyĐn các kho vn vay ngân hàng, v ng ngân hàng 24 giý
Vay ngân hàng, áp d chong cho vay bứt cú lúc nào, không giới hạn ,a lý, áp dụng cho vay tềền mặt trếc tuyến, vay 24 giờ, thuận tiện viiàn cho cho।
वाय एनकाउंटर
• क्यु ụt ứng dàng và kăng ký
• इसलिए सन vự लự चáन cảc sẩn ph chom cho vay phù hấp n vợt
• ảp dÁng चुन một khoản vay
• H v thệng phê duyệt và thanh toán kho vn vay
Li th k nâng cao cợa kho vn vay
• खोंगे यूँ कầु तêि सđả ảm b .o।
• Nhiayu ụng dụng cho vay có sđển ạ bền lựa ch .n।
• खोंगो को होơ say về ti .n।
• ủn xin vay tiền cạa bẽn sđ Đơược chấp thuòn trong vòng 1 ngày làm việc।
N thu bôn cần thêm thông tin, xin vui lạng liên h ch vngi chúng tôi योग्यता ccc chi tiết liên lạc dưới đây, đây là khoản vay nhanh nhất xung quanh ban
ईमेल: norcatcheston@gmail.com
Đư 09ng dây nóng: 0917326960
Ậa chậ: Tân Bình - Qu 19n 19 - Thành phồ Hồ Chí Minh

नया क्या है

vidientu

पिछले संस्करण
  • Ví điện tử 1.4.0 APK (आधुनिक बनायें: 2019-05-10 19:26:44) डाउनलोड
  • Ví điện tử 1.3.0 APK (आधुनिक बनायें: 2019-04-29 11:45:12) डाउनलोड
  • Ví điện tử 1.2.0 APK (आधुनिक बनायें: 2019-04-26 18:21:46) डाउनलोड
  • Ví điện tử 1.1.0 APK (आधुनिक बनायें: 2019-04-25 18:45:28) डाउनलोड
  • Ví điện tử 1.0.0 APK (आधुनिक बनायें: 2019-04-25 07:40:11) डाउनलोड