Details

Agri Pro

4 (9)

Productivity | 44.0MB

Description

“Agri Pro” เปรียบเสมือนสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (digital farm book) โดยเป็นแอพพลิเคชันที่ใช้บันทึกข้อมูลการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือประมง ที่สามารถกำหนดขอบเขตแปลงหรือฟาร์มเพื่อคำนวนเป็นพื้นที่จริงได้ สร้างแผนการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ บันทึกรายรับจ่ายที่แยกเป็นค่าปัจจัยการผลิต ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างเหมาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ บันทึกรายรับจากการจำหน่ายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง แล้วนำข้อมูลที่บันทึกได้มาสรุปเป็นภาพโปรไฟล์ของการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละครั้งเพื่อให้เห็นภาพของรายรับ-จ่ายที่เกิดขึ้น ว่ามีผลกำไรหรือไม่อย่างไร ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมใดที่มากที่สุด และเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด เพื่อสามารถใช้ประกอบการวางแผนการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ในครั้งต่อไปได้
ข้อมูลการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์แต่ละครั้งนี้สามารถสร้างเป็น QR code เพื่อแชร์ข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ที่สนใจข้อมูลการจัดการแปลงหรือฟาร์มได้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นเครือข่ายเกษตรกรเกิดขึ้น หรือส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางเพื่อการเก็บข้อมูลโปรไฟล์เกษตรกรไว้ ทั้งเพื่อการติดตามและอัพเดทข้อมูลการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรแต่ละครั้ง หรือการรายงานผลการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกร ข้อมูลที่ส่งเข้าส่วนกลางนี้จะเก็บไว้ในรูปแบบธนาคารข้อมูล (data bank) เพื่อสะสมให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางการเกษตร (agri big data) ต่อไปได้
แอพพลิเคชันนี้มีระบบการลงทะเบียนผู้ใช้ 2 แบบคือ แบบแรกคือการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ทั่วไป เมื่อนำชื่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับสมาร์ทโฟนไปใช้กับสามาร์ทโฟนเครื่องอื่นข้อมูลจะสามารถเชื่อมถึงกันได้ทันที แบบที่ 2 สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อมูลอยู่ในธนาคารข้อมูลแล้ว สามารถลงทะเบียนผู้ใช้โดยใช้ชื่อและหมายเลขรหัสที่เฉพาะจากโครงการที่ร่วมดำเนินอยู่ ข้อมูลโปรไฟล์เก่าที่มีอยู่จะแสดงในแอพพลิเคชัน พร้อมกับคำแนะนำของการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ที่สัมพันธ์กับการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ครั้งล่าสุด
"Agri Pro" is like a digital farm book, which is an application that records data on cultivation, animal husbandry or fisheries that can determine the plot or farm to be calculated as a real area. Create a plan to cultivate or raise animals Record details of various activities Record the income paid separately as production factor. Labor wages And contracting costs incurred throughout the period of cultivation or raising animals Record revenue from each sale of products or products And then bring the recorded data to conclude as a profile picture of the cultivation or raising the animals each time to see the picture of the income-pay that occurred Whether it is profitable or not The cost of the most activities And what kind of expenses To be able to use in the planning of planting or raising animals in the next time
         This data on cultivation or animal husbandry can be created as a QR code to share that information to those interested in data management or farm management. In order to achieve mutual exchange of knowledge as a farmer network Or send data to the central area for collecting farmers profile information Both for tracking and updating the cultivation or raising data of each farmer Or reporting the results of participating in various projects or activities of farmers, this centralized data will be stored in a data bank to accumulate to become an agri big data database.
          This application has 2 types of user registration system: the first is registration for general users. When using a user name registered with a smartphone to use with another smartphone, data can be instantly linked to each other. Type 2 for users whose data is already in the data bank. Can register users by using the name and code number that is specific to the project that is currently in progress Existing profile information will be displayed in the application. Along with the advice of planting or raising animals that are related to the last cultivation or raising of animals

Information

Update:

Version: 1.0.5

Requires: Android4.1 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like