Details

DuLich_NamTraMy

5 (9)

Travel & Local | 18.9MB

Description

Là ứng dụng hỗ trợ du lịch thông minh giúp cho du khách có những trải nghiệm du lịch thú vị tại các địa điểm mà họ ghé thăm.
App có một số chức năng tiêu biểu sau:
- Gợi ý về các điểm du lịch cũng như dịch vụ tại khu vực mà du khách muốn ghé thăm.
- Tại các điểm du lịch cụ thể, ứng dụng sẽ hỗ trợ du khách tìm hiểu nội dung chi tiết của các hiện vật có mặt tại đó về các khía cạnh như image, audio, video, text thông qua việc quét các hình ảnh nhận dạng để kích hoạt nội dung tương ứng.
- Ngoài ra du khách có thể phản hồi về điểm du lịch và dịch vụ tại khu vực đó để giúp cải thiện chất lượng của ứng dụng ngày một tốt hơn.
- Ứng dụng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
A smart travel support application that helps visitors have interesting travel experiences at the places they visit.
App has some typical functions:
- Suggestions about tourist destinations as well as services in areas that visitors want to visit.
- At specific tourist destinations, the application will assist visitors in understanding the detailed content of the objects present at the aspects such as image, audio, video, text through scanning images received. format to activate the corresponding content.
- In addition, visitors can give feedback on tourist destinations and services in that area to help improve the quality of the application better.
- The application supports multiple languages

Information

Update:

Version: 3.1.5

Requires: Android4.4 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like