Details

Fago Farm

5 (5)

Health & Fitness | 16.9MB

Description

Giám sát môi trường và khí hậu tại Nông trại.
Giúp giảm thiểu bệnh dịch và tăng năng suất ở cây trồng vật nuôi nhờ hệ thống cảnh báo tự động khi các thông số môi trường vượt ngưỡng an toàn.
Monitoring the environment and climate at the Farm.
Help reduce disease and increase productivity in plants and animals thanks to automatic warning system when environmental parameters exceed safety threshold.

Information

Update:

Version: 1.0.2

Requires: Android4.1 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like