Details

Lasuco v2

3.8 (10)

Maps & Navigation | 5.9MB

Description

Quản lý vùng nguyên liệu trên nền tảng bản đồ số GIS và công nghệ Big Data.
1. Quản lý toàn bộ vùng nguyên liệu, diện tích từng khu vực canh tác trên bản đồ số
2. Hệ thống quản lý các lớp thông tin trên nền tảng bản đồ GIS:
a. Quản lý thông tin toàn bộ các hộ nông dân trên vùng nguyên liệu.
b. Quản lý quy trình canh tác của từng loại cây, giống cây.
c. Quản lý thông tin về đặc tính thổ nhưỡng của từng khu vực địa lý
d. Quản lý thông tin khí tượng trên toàn vùng nguyên liệu
3. Hệ thống lên kế hoạch thu hoạch trên toàn vùng nguyên liệu một các tự động dựa trên hệ thống phân tích dữ liệu ứng dụng công nghệ Big Data, Data Mining và Machine Learning.
4. Hệ thống quản lý toàn bộ xe vận chuyển trên toàn vùng nguyên liệu:
a. Giám sát quản lý xe theo thời gian thực
b. Quản lý thông tin xe, tài xế
c. Quản lý kế hoạch vận chuyển
5. Hệ thống báo cáo tổng hợp.
6. Tích hợp các hệ thống cảm biến trên toàn vùng nguyên liệu [ Sensor Network Sensing ] theo dõi toàn bộ quy trình canh tác của các khu vực canh tác trọng điểm trong vùng nguyên liệu. Tích hợp các hệ thống tưới nhỏ giọt ứng dụng công nghệ cao.
Managing material areas based on digital map of GIS and Big Data technology.
1. Managing the entire material area, area of ​​each cultivation area on the digital map
2. System for managing information layers based on GIS map base:
a. Manage all farmers' information on material areas.
b. Manage farming processes of each type of tree, plant variety.
c. Manage information on soil characteristics of each geographic area
d. Meteorological information management throughout the material area
3. The system plans to harvest all material areas automatically based on the data analysis system of Big Data, Data Mining and Machine Learning technology.
4. The system of managing the entire transport vehicle throughout the material area:
a. Real-time vehicle management monitoring
b. Vehicle, driver information management
c. Manage shipping plans
5. General reporting system.
6. Integrate sensor systems throughout the [Sensor Network Sensing] material area to monitor the entire farming process of key farming areas in the material zone. Integrated drip irrigation systems with high technology applications.

Information

Update:

Version: 1.0.0.0

Requires: Android7.0 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like