Details

My Matxi

3.6 (10)

Finance | 51.4MB

Description

Matxisg hướng tới việc quản lý tài chính, quản lý doanh thu, quản lý khách hàng và quản lý nhân viên... nhằm sử dụng để đưa ra những số liệu thống kê, tích luỹ và doanh thu từng hệ thống hoạt động. Từ đó khách hàng sử dụng có thể đưa ra những giải pháp hoạt động kinh doanh thích hợp.
Chào mừng bạn đến với Matxisg!
Matxisg aims at financial management, revenue management, customer management and staff management ... to use to provide statistics, accumulation and revenue for each operating system. From there, customers can provide appropriate business operation solutions.
Welcome to Matxisg!

Information

Update:

Version: 1.0.10

Requires: Android6.0 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like