Details

Anzi - Mua bán thực phẩm online

5 (8)

Shopping | 14.1MB

Description

Ứng dụng hỗ trợ mua và bán các loại lương thực, thực phẩm, đồ ăn, nước uống...
- Người mua có thể tùy chọn khu vực mua những sản phẩm mình cần, và cũng có thể sử dụng tài khoản như một tài khoản mạng xã hội với cộng đồng là những người mua và người bán trên hệ thống để tương tác theo dõi, lưu lại những sản phẩm hay bài viết yêu thích, đánh giá những sản phẩm mình đã mua, đánh giá những người bán hàng sau khi mua sản phẩm của người đó.
- Người bán phải đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản, đăng nhập vào hệ thống xong thì có thể đăng tin, viết bài liên quan đến sản phẩm (mô tả chi tiết sản phẩm, hình ảnh, giá và thông tin liên hệ của người bán) theo đúng “Danh mục” mà người bán muốn đăng.
Application to support the purchase and sale of food, food, food, drinks ...
- Buyers can choose the area to buy the products they need, and can also use the account as a social network account with the community who are buyers and sellers on the system to interact with it, Save your favorite products or articles, evaluate the products you have purchased, evaluate the sellers after purchasing that person's product.
- The seller must register an account if he / she does not have an account, log in to the system and can post information, write articles related to the product (product description, images, prices and contact information) of the seller) in accordance with the "List" that the seller wants to post.

Information

Update:

Version: 1.0.4

Requires: Android5.0 or later

Rate

Share by

User also download

You may also like