ေမတၱာပို႔

4.8 (567)

Music & Audio | 5.8MB

Description

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္
အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ ေမတၱာပို႔ ျခင္းကို
ရြတ္ဖတ္၊ ေမတၱာပို႕ရ လြယ္ကူေစရန္
ေရးသားထားေသာ App ျဖစ္ပါသည္။
သာသနာေတာ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ
ဒကာေတာ္ေကာင္း
ဒကာေတာ္ျမတ္
တို႔ ျဖစ္ႀကပါေစ။
ေမတၱာပို႕ (v1.0)

Show More Less

What's New ေမတၱာပို႔

အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ ေမတၱာပို႕

Information

Updated:

Version: 1.0

Requires: Android 5 or later

Rate

(567) Rate it

Reviews

Share by

You May Also Like