Europeiske App

Europeiske App

star (10)

Travel & Local | 9.2MB | Update: 2019-07-04 | Version: 1.4.2 | Requires: Android4.1 or later

Price: $0
Explanation
Description

It has to be noticed that 20,000+ users downloaded Europeiske App latest version on 9Apps for free every week! It's not only an app it also teaches you how to use it. This hot app was released on 2019-07-04. That’s it! You’re done?
Europeiske App
Europeiske Reiseforsikring sin App kan du laste ned gratis.
Med applikasjonen Europeiske på din mobil får du alt du trenger av trygghet på reisen – samlet på ett sted.
Europeiske presenterer en helt ny versjon av sin app.
Når du er på reise er det viktig å ha reisekortet ditt lett tilgjengelig, dette kan du laste ned. Du kan også enkelt navigere deg frem til våre nærmeste godkjente leger og sykehus via GPS. Appen gir tilgang til Europeiske Alarmsentral, Helsetelefon og Kundeservice med et tastetrykk, hvis du trenger hjelp på reisen. Du finner tips og råd både før, under og etter reisen. Du vil få hjelp til å kartlegge helsen din før du reiser. I tillegg vil Appen gi deg enkel tilgang til å melde skade.
Europeisk App tar utgangspunkt i din aktuelle posisjon (forutsatt at GPS og dataroaming er slått på i mobilen)
- Digitalt reisekort – alltid oppdatert
Ditt reisekort er alltid tilgjengelig via denne appen så lenge du har en gyldig reiseforsikring. Du må kun identifisere deg med fødselsnummer, navn og etternavn først. I tillegg til forsikringstaker, kan familiemedlemmer også få reisekortet til sin mobil.
- Finn våre nærmeste godkjente leger og sykehus
For din trygghet er det viktig at du kommer til riktig behandlingssted. Via din GPS-posisjon viser vi våre nærmeste godkjente leger og sykehus innenfor en radius på 50 km. I tillegg kan du navigere deg rundt og finne leger og sykehus der hvor du planlegger å reise.
- Helsesjekk - Hjelp til kartlegging av helsen din før reisen
Har du nylig vært syk, eller har du en kronisk sykdom? For din egen trygghet kan du her sjekke om reiseforsikringen vil dekke sykdom og helseplager du har fra før
- Meld skade
Du kan når som helst og på en enkel måte melde skade og søke om erstatning..
- Tips til reisen
Tips og råd for en vellykket reise, både før, under og etter reisen.
- Direkte tilgang til Europeiske Alarmsentral og Helsetelefonen, i tillegg til Kundeservice.
Med ett trykk på din mobil får du kontakt med oss om du trenger hjelp på reisen.
 
Appen finnes på norsk
Applikasjonen er utviklet gjennom et samarbeid mellom Europeiske Reiseforsikring og Link Mobility
European Cruises
European Insurance's App you can download free.
With the application European on your mobile, you get everything you need for peace of mind on your journey - all in one place.
European presents a completely new version of its app.
When you are traveling, it is important to have travel card readily available, this can be downloaded. You can also easily navigate to our nearest authorized doctors and hospitals via GPS. The app provides access to the Alarm Center, Health Phone Helpdesk touch of a button, if you need help on your journey. For tips and advice before, during and after the journey. You will get help to define your health before traveling. In addition, the app give you easy access to report damage.
European App is based on your current location (if GPS and data roaming is turned on in the mobile)
- Digital travel card - always updated
Your Travel Card is always available via this app as long as you have a valid travel insurance. You only need to identify with a national identity number, name and surname first. In addition to the policyholder, family members can also get travel card to his mobile.
- Find our nearest authorized doctors and hospitals
For your safety it is important that you come to the correct treatment. Via your GPS location, we show our closest approved doctors and hospitals within a radius of 50 km. In addition, you can navigate around and find doctors and hospitals where you plan to travel.
- Health Check - Help for mapping of your health before your trip
Have you recently been sick, or you have a chronic illness? For your own safety, you can here check if your travel insurance will cover diseases and health problems you already have
- Report damage
You may at any time and easily enroll damage and apply for a replacement ..
- Travel Advice
Tips and advice for a successful journey, before, during and after the journey.
- Direct access to the Alarm Center and Health phone, in addition to customer service.
With one touch of your mobile you can contact us if you need help on your journey.
The app is available in Norwegian
The application is developed through a partnership between the European Insurance and Link Mobility

Have no access to connect to Wi-Fi? This top Travel & Local app is just 9.2M. This app costs almost no consumption of energy. 9Apps also provides other hot Travel & Local apps(games) for android mobile phone. 9Apps is an excellent solution to manage your Android smart phone.

What's new

Feilretting og forbedringer

Rate
Rate it Thanks!