અંગ્રેજી-ગુજરાતી અનુવાદક

અંગ્રેજી-ગુજરાતી અનુવાદક

star (5)

Books & Reference | 1.1MB | Update: 2018-11-03 | Version: 1 | Requires: Android4.0 or later

Price: $0
Explanation
Description

અંગ્રેજી-ગુજરાતી અનુવાદક - મફત અને વાપરવા માટે સરળ. તમે ઇંગ્લીશથી ગુજરાતીમાં અને ગુજરાતીથી અંગ્રેજીમાં ટેક્સ્ટ અને અક્ષરોનું અનુવાદ કરી શકો છો. તમે આ કન્વર્ટરનો ઉપયોગ કામકાજના, શાળા, ડેટિંગ, મુસાફરી દરમિયાન અથવા આ બંને ભાષાઓની કુશળતા સુધારવા માટે બિઝનેસ ટ્રીપ્સ દરમિયાન કરી શકો છો, પણ તમે આને અંગ્રેજી-ગુજરાતી અને ગુજરાતી-અંગ્રેજી કન્વર્ટર, દુભાષિયા, શબ્દકોશ તરીકે વાપરી શકો છો.

Rate
Rate it Thanks!