mBDL

mBDL

star (8)

Maps & Navigation | 48.6MB | Update: 2019-08-15 | Version: 1.2.0 | Requires: Android5.0 or later

Price: $0
Explanation
Description

It has to be noticed that 30,000+ users downloaded mBDL latest version on 9Apps for free every week! This is a wonderful app which is unique in android apps. This hot app was released on 2019-08-15. It is available as a free download on 9Apps.
Aplikacja mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach) umożliwia bezpośredni dostęp do map lasów na telefonach i tabletach. Podstawową zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne BDL, takie jak: mapa podstawowa, drzewostanowa, form własności, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych oraz mapa łowiecka. Poza mapami branżowymi, użytkownik ma możliwość wyświetlenia predefiniowanych podkładów rastrowych, np. mapy topograficznej lub ortofotomapy lotniczej/satelitarnej, a także map z zewnętrznych serwisów WMS. Adresy najpopularniejszych serwisów, np. dane o charakterze katastralnym, ortofotomapa czy serwis GDOŚ, są zapisane w aplikacji na stałe, co ułatwia ich wykorzystanie. Inne, dowolne serwisy WMS można podłączyć wpisując konkretny adres URL, który jest następnie zapamiętywany w aplikacji.
Po wcześniejszym pobraniu odpowiednich danych, aplikacja działa również w sytuacji braku łączności z siecią Internet. Mechanizm pobierania danych do pracy offline umożliwia korzystanie z map nadleśnictw oraz parków narodowychRazem z mapami, które zapisywane są w postaci rastrowej, dla lasów PGL LP pobierane są dane wektorowe z atrybutami opisowymi.
Z poziomu aplikacji mBDL użytkownik ma dostęp w trybie online do pełnego opisu taksacyjnego dla lasów wszystkich form własności. Opis taki zawiera m.in. gatunki drzew i krzewów występujące w danym miejscu, ich szczegółowy opis, adres leśny, wskazania gospodarcze i wiele innych informacji.
Aplikacja wyposażona jest dodatkowo w szereg przydatnych w terenie funkcjonalności: zapis punktu z lokalizacji GPS lub ze wskazania na mapie, zapis trasy oraz prostą nawigację do wskazanego punktu. Zapisane punkty i trasy można wyeksportować w postaci pliku KML, wysłać w świat w dowolny sposób lub zaimportować na innym urządzeniu, na którym też jest zainstalowana aplikacja mBDL.
W mBDL można wyszukać wydzielenia leśne na podstawie tzw. adresu leśnego. Narzędzie to działa podobnie jak wyszukiwanie w portalu internetowym.
W menu Pomoc dostępna jest również instrukcja opisująca podstawowe funkcjonalności, z którą warto się zapoznać na początku użytkowania aplikacji.
The mBDL (mobile Data Bank on Forests) application allows direct access to forest maps on phones and tablets. The basic content of the application are BDL forest thematic maps, such as: basic map, stand map, ownership forms, forest habitats, plant communities and a hunting map. In addition to industry maps, the user has the option of displaying predefined raster foundations, e.g. a topographic map or an air / satellite orthophotomap, as well as maps from external WMS services. The addresses of the most popular websites, eg cadastral data, orthophotomap or GDOŚ website, are permanently stored in the application, which makes their use easier. Other, any WMS sites can be connected by entering a specific URL, which is then stored in the application.
After downloading the appropriate data, the application also works when there is no connection to the Internet. The mechanism of downloading data for offline work enables the use of maps of forest districts and national parks. With maps, which are saved in raster form, for vector forests PGL LP are downloaded vector data with descriptive attributes.
From the mBDL application, the user has online access to a full tax description for the forests of all forms of ownership. The description includes, among others species of trees and shrubs occurring in a given place, their detailed description, forest address, economic indications and much more.
The application is additionally equipped with a number of useful functionalities in the field: point recording from the GPS location or from the indication on the map, route recording and simple navigation to the indicated point. Saved points and routes can be exported in the form of a KML file, sent to the world in any way or imported to another device where the mBDL application is installed.
In mBDL, you can find forest separations based on the so-called forest address. This tool works just like searching on the internet portal.
In the Help menu there is also a manual describing the basic functionalities, which you should familiarize yourself with at the beginning of using the application.

What seems to be the trouble is that the package is getting bigger and bigger and we have to use more and more cellular data to download. This top Maps & Navigation app is just 48.6M. This app costs you rarely cellular data. 9Apps also provides other hot Maps & Navigation apps(games) for android mobile phone. This app is one of the Best free Android apps in 2015.

What's new

1. Dodano narzędzie do wyszukiwania działek, które korzysta z usługi ULDK GUGiK.
2. Zmiany w interfejsie do importu danych lokalnych.
3. Zmiany w funkcjonalności nawigowania.
4. Optymalizacja pracy z punktami i trasami, m.in. dodano możliwość oznaczania i odznaczania wielu elementów, dodano widoczność opisów.
5. Zmiany w narzędziu do importu danych z KML.
6. Poprawa rejestracji trasy, gdy aplikacja działa w tle.
7. Poprawa narzędzia lokalizacji użytkownika.

Rate
Rate it Thanks!
Previous versions