Tövhid - Allahın qulları üzərində olan haqqı

Tövhid - Allahın qulları üzərində olan haqqı

star (7)

Books & Reference | 24.3MB | Update: 2019-04-25 | Version: 0.1 | Requires: Android4.0 or later

Price: $0
Explanation
Description

Here provides top Free Android Apps. 30,000+ users downloaded Tövhid latest version on 9Apps for free every week! You'll found many people are using it. This hot app was released on 2019-04-24. That’s it! You’re done?
RƏHİMLİ VƏ MƏRHƏMƏTLİ OLAN ALLAHIN ADI İLƏ
ÖN SÖZ
Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə yönəltmişsə, onu heç kəs azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə bilməz. Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur. O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət edirəm ki, Məhəmməd onun qulu və elçisidir.
«Ey iman gətirənlər! Allahdan lazımınca qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün». (Ali-İmran 102).
«Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun. (Adı ilə) Bir-birinizdən (cürbəcür şeylər) istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən qorxun. Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə nəzarətçidir». (ən-Nisa 1).
«Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin! (Əgər belə etsəniz) Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir səadətə (Cənnətə) nail olar». (əl-Əhzab 70-71).
Şübhəsiz ki, sözlərin ən doğrusu Allahın kəlamı, yolların ən xeyirlisi Muhəmməd – səllallahu aleyhi və səlləm – in yoludur. Əməllərin ən pisi sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulub dinə salınan hər bir əməl (iş) bir bidətdir, hər bir bidət isə zəlalətdir (sapıqlıqdır), hər bir zəlalət isə oddadır .
«Ey Rəbbim! köksümü açıb genişlət, işimi yüngülləşdir, dilimdəki düyünü aç ki, sözümü yaxşı anlasınlar». (Ta ha 25–28).
Möhtərəm müsəlman bacı və qardaşlarım! İlk öncə hamınızı Allahın salamı ilə salamlayıram. Allahın kitabına və Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm – in yoluna uyaraq öz risaləmi «Bismilləh» ilə başlayıram. Çünkü Allah Rəsulu – səllallahu aleyhi və səlləm – də öz məktublarını «Bismilləh» ilə başlamış və buyurmuşdu: «Hər mühüm bir işə «Bismilləh» ilə başlanılmazsa, o işin sonu kəsikdir».
Allahım! Bütün əməllərimin saleh əməl olmasını və bunları heç kimsə üçün deyil, sadəcə Sənin rizan üçün olmasını diləyirəm.
Allahım! Bu kitabı yazan, tərcümə edən, oxuyan, dinləyən, yayan və bu kitabın üzərində əziyyəti olan hər bir kəs
üçün xeyirli et! Amin!
WITH THE PRINCIPLE AND THE PRINCIPLE OF ALLAH'S MOST IMPORTANT
FOREWORD
Praise be to Allah, Praise Him, and seek His help and forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil of our souls and our evil deeds. Whomever Allah sends astray, He can not guide him, nor can He guide him. I bear witness that there is no god but Allah. He is not alone, and there is no co-existence, and I bear witness that Muhammad is his servant and messenger.
"O you who believe! Fear God accordingly. Only die if you are Muslim. " (Ali Imran 102).
"O people! Fear your Lord who created you from a single person and created his wife and made of many men and women. Be careful of what you want from each other (apart from God), and to cut off ties of kinship. Surely, Allah is the guardian over you. " (Most-Nisaa 1).
"O you who believe! And fear Allah and speak the truth. If you do this, Allah will correct your deeds and forgive you your sins. Everyone who obeys Allah and His Messenger will have a great happiness. " (al-Ahzab, 70-71).
Undoubtedly, the words of Allah are the path of Muhammad (peace be upon him) and the best of roads. The worst of all the deeds are those that were subsequently fabricated. Any deed that has been fabricated later on is a bidat, and every bid'ah is an abomination, and every error is in the fire.
"O my Lord! open my mouth and expand my work and lighten my knot in my tongue, that I may know my word well. " (Ta ha 25-28).
Dear Muslim Brothers and Sisters! First of all, I salute you all in God's salutation. I start with my Bismillah, my own risal, following the Book of Allah and the path of the Messenger of Allah (pbuh). For, the Messenger of Allah (Peace Be Upon Him) began his letter with Bismillah and said: "If something does not start with Bismillah it is the end of the matter."
My God! I wish all my deeds to be righteous, and that it is for your sake, not for anyone else.
My God! Everyone who writes, transmits, reads, hears, distributes and distorts this book
Good for you! Amin!

Don't you believe? This top Business app is just 24.3M. What is more, this app rarely energy which means you can hang on it for a long time. 9Apps also provides other hot Business apps(games) for android mobile phone. 9Apps is an excellent solution to manage your Android smart phone.

Rate
Rate it Thanks!