Ôn thi GPLX (chỉ trong 3 ngày)

Ôn thi GPLX (chỉ trong 3 ngày)

star (7)

Education | 24.8MB | Update: 2019-07-09 | Version: 1.2.4 | Requires: Android4.1 or later

Price: $0
Explanation
Description

There are hundreds of new apps released every week, 20,000+ users downloaded Ôn thi GPLX (chỉ trong 3 ngày) latest version on 9Apps for free every week! Therefore, people are willing to accept this latest version. This hot app was released on 2019-07-08. Download and play this free app for android mobile phone now!
Giúp bạn học và thi lấy các loại bằng lái xe một cách dễ dàng
Đây là ứng dụng giúp bạn học lý thuyết để chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch lý thuyết lái xe chỉ trong
3 ngày
. Vui lòng thực hiện các bước dưới đây để đạt kết quả thi tốt nhất và rút ngắn nhất thời gian ôn luyện !
1. Ngày đầu tiên bạn nên dành 8 tiếng để học hết tất cả các loại biển báo hay gặp.Tập trung vào các loại biển báo cấm, biển báo hiệu lệnh, biển bảo chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm..
2. Ngày thứ 2 bạn hãy vào phần học 450 câu lý thuyết, học đi học lại các câu lý thuyết này và các mẹo làm của từng câu, nhớ các định nghĩa cơ bản như nồng độ cồn, tốc độ cho phép..và học mẹo làm bài các câu hỏi sa hình..
3. Ngày thứ 3 bạn hãy vào làm hết các bộ đề thi của từng hạng bằng lái xe. Sau khi làm xong tất cả các đề mặc định (đều đạt > 28 câu trở lên). Bạn hãy trọn 1 đề xáo trộn và làm đến khi nào điểm thi của bạn đều đạt thì chúc mừng bạn đã hoàn thành quá trình ôn luyện
4. Nếu bạn đã hoàn thành 3 bước trên, thì bạn chỉ cần giữ tự tin và bình tĩnh khi thi, chắc chắn bạn sẽ đạt kết quả cao.Chúc bạn thi đỗ với số điểm tối đa

Mẹo thi
• Có mẹo thi rõ ràng cả 2 phần lý thuyết và thực hành, mẹo ghi nhớ các câu hỏi và mẹo lái xe thi sa hình đạt kết quả cao

Tính năng
• Đầy đủ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các loại bằng A1,A2,A3,A4,B1,B2,C,D,E,F
• Câu hỏi được chia theo từng nhóm rõ ràng
• Học và kiểm tra kết quả tức thì, giải thích kết quả chi tiết và mẹo làm bài cho từng câu hỏi
• Xem lại những câu hỏi đã trả lời sai để dễ dàng rút kinh nghiệm
• Thi sát với thực tế, kiếm tra kết quả đậu hoặc rớt nhanh với bộ đề chính xác
• Danh sách các câu hỏi đã làm sai giúp nhanh chóng ôn lại phần lý thuyết.
• Danh sách các mẹo trả lời các câu hỏi lý thuyết giúp bạn tham khảo nếu muốn học nhanh và nhớ nhanh (không khuyến khích).

Tra cứu luật giao thông đường bộ, mức phạt nhanh chóng
• Phân loại biển báo, luật giao thông rõ ràng
• Giúp bạn bổ sung kiến thức về luật giao thông đường bộ Việt Nam
• Danh sách toàn bộ biển báo xuất hiện trong bộ câu hỏi giúp bạn tham khảo nhanh các biển báo trong trường hợp cần thiết.

Giá ô tô
• Cập nhật bảng giá ô tô mới nhất theo thị trường
• Hỗ trợ tính việc chi phí lăn bánh khi mua xe ô tô
Help you learn and test to get a driver's license types easily
This is the app that helps you learn the theory to prepare for exams driving theory only in the
3 day . Please perform the following steps to achieve the best exam results and shorten the time most refresher!
1. The first day you take 8 hours to learn all kinds of signs or gap.Tap centered on the ban signboards, signboards command, marine protection guidelines, warning signs ..
2. Day 2 you go to the theoretical study of 450 sentences, the sentences learned in school this theory and tips made of each question, remember the basic definition as alcoholic strength, speed phep..va learn tips on homework questions sa picture ..
3. Day 3 you go to do the exam of each class of driver's license. After completing all the recommended default (are achieved> 28 question above). Please complete one topic disturbance and as long as your test scores are achieved, then congratulations you have completed the course refresher
4. If you have completed the 3 steps above, you only need to keep confident and calm as exam, you will certainly achieve results cao.Chuc you pass with maximum points

Tip Exam
• There are clear performance, the second tip of theory and practice, tips memorize the questions and tips to drive performance, achieve high results sa picture

Features
• Full 450 questions for tests, driving license road motor types by A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, F
• Questions are clearly divided in groups
• Learn and test results immediately, explain the results in detail and homework tips for each question
• Review the questions answered wrong to easily learn from experience
• realistically test and examination results fell rapidly with the beans or the exact topic
• List the questions did wrong to quickly review the theory.
• The list of tips on answering questions theoretically help you if you want to learn quick reference and fast memory (not recommended).

Lookup road traffic law, the penalty quickly
• Classification of warning signs, traffic rules clear
• Helps you additional knowledge about road traffic law Vietnam
• List all the signs appearing in the questions help you quick reference signs in case of necessity.

Price Car
• Update the latest price list cars on the market
• Support the roll costs when buying a car

Worry about having costing to much cellular data to download this featured app? This top Education app is just 24.8M. It has amazing low flow consumption, so that you do not have to worry about your traffic usage. 9Apps also provides other hot Education apps(games) for android mobile phone. 9Apps allows you to browse and download applications for free.

What's new

1.2.4 Big Update
- Cập nhật lại toàn bộ ảnh sa hình, biển báo rõ nét và đẹp hơn
- Cập nhật tính năng in-app xóa quảng cáo
- Cập nhật bảng giá ô tô mới nhất

Rate
Rate it Thanks!