vStock - Bảng giá chứng khoán

vStock - Bảng giá chứng khoán

star (7)

شؤون مالية | 3.4MB | تحديث: 2020-09-11 | الإصدار: 3.0.7 | نظام الأندرويد المتوافق: Android 4.1 or later

Price: $0
التفسير
تفاصيل التطبيق

The No.1 store for free apps, games & videos. 20,000+ users downloaded vStock 2018 latest version on 9Apps for free every week! The app has also been given a bit of a visual makeover, too This hot app was released on 2018-12-17. I believe you’ll enjoy it after use it.
vStock là app bảng điện cập nhật dữ liệu rất nhanh, chạy nhẹ, máy Android nào cũng chạy được tốt.
App được tạo ra bởi người đã tham gia thị trường lâu năm, am hiểu sâu sắc thói quen, yêu cầu của nhà đầu tư đối với dữ liệu và thiết kế bảng điện.
Các chức năng của app:
- 3 Bảng điện của 3 sàn với đầy đủ các tham số, đủ các mã như bảng điện trên PC.
- Chức năng bảng dành riêng, cho phép người dùng tạo và theo dõi tối đa 20 bảng, mỗi bảng 40 mã, đảm bảo tốc độ cập nhật dữ liệu nhanh và chính xác.
- Các mã mới lên sàn, các thay đổi về công ty được tự động cập nhật về ứng dụng.
- Đồ thị 4 chỉ sổ chính VNIndex, VN30, HNXIndex, HNX30 cập nhật ngay trong phiên, giúp nhanh chóng nhận biết xu hướng thị trường.
- Đồ thị lịch sử của tất cả các mã.
- Thông tin chi tiết của tất cả các công ty niêm yết.
- Hỗ trợ 2 ngôn ngữ Anh/Việt
- Giao thức truyền data với server được tối ưu hóa để giảm thiểu lưu lượng, giúp tăng tốc độ và giảm chi phí sử dụng.
Từ khoá: vstock, chung khoan, chứng khoán, stock, bang dien, vnindex, vneconomy, f319, vnchart, hose, hnx, tai chinh, thi truong, nha dau tu, dau tu
vStock the electrical panel app data update very fast, running light, Android machine that runs well.
App was created by people who participate in the market for years, deep understanding habits and requirements of investors to the data and designing electrical panel.
The functions of the app:
- 3 of 3 floor Shields with full parameters, sufficient stocks such as electrical panels on the PC.
- Function-specific panel, allows users to create and track up to 20 tables, each table 40 stocks, ensuring speed data updated quickly and accurately.
- The newly listed stocks, changes in the company are automatically updated in the app.
- Graph 4 shows the main window Index, VN30, HNXIndex, HNX30 updated immediately in the session, helping to quickly identify market trends.
- chart the history of all code.
- Details of all listed companies.
- Supports 2 languages ​​English / Vietnamese
- Transfer Protocol data to the server is optimized to minimize traffic, increasing speed and reducing cost.
Keywords: vstock, stocks, securities, stock, bang dien index, Bloomberg, f319, vnchart, HOSE, HOSE, finance, markets, investors and investment

ما هو جديد

Thêm bảng chứng khoán phái sinh.

اصدارات قديمة
  • vStock - Bảng giá chứng khoán 1.0.5 APK (تحديث: 2016-07-19 20:12:04) تحميل