ဖော်ပြချက်

'Cute Memo' is a simple and convenient memo application. You can post multiple notes and arrange them using colors, categories and cute icons. Security function protects your important posts against unwanted attention. In addition, you can post your memos as a widget, anywhere you want. Your messages can be easily migrated to a different phone, you will never lose another post again!
Key features:
- Quick tutorial after the first start to familiarize you with your new post-it app
- Protect important memos against prying eyes by setting a password.
- If you forget your password, remove and re-install the app. Don't worry, your memos and messages will be preserved!
- You can decorate your memo with a cute icon and unique background color. Each post can have its own theme, it is like having your own book of important messages.
- Memos can be inserted as customizable widgets. Pick your memo widget size, color, size of the text and your memo will be right there!
- When you input new note, it will be listed below your last memo. This is a convenient method of tracking you list of tasks.
- Each memo can be marked with its own priority level.
- Highly customizable note text sizes and fonts.
- Option to add date to each new memo.
- Auto Link function can connect your messages to a dialer, e-mail and browser.
- Since memos are stored on phone’s SD card and your phone is reset or has other issues, you can simply install Cute Memo app once you fix your phone and your to-do list will be right back!
- To archive your memos, please backup "sdcard/data/chensi.memo" folder.
- Ability to export your msgs to a text file.
If you discover a bug or have an idea for improving this cool msg post application, please comment or sent us an email and we will try our best.

Show More Less

သတင်းအချက်အလက်

အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး:

လက်ရှိဗားရှင်း: 1.3.16

Android လိုအပ်သည်: Android 2.3 or later

Rate

(10062) Rate it
Share by

သင်ကြိုက်နိုင်