ဗားရှင်းအားလုံး
 • PUBG Mobile
  PUBG Mobile 2.0.0
  812.7MB
  2022-05-08
  XAPK
  Picture
 • PUBG Mobile
  PUBG Mobile 1.9.0
  773.0MB
  2022-01-10
  XAPK
  Picture
 • PUBG Mobile
  PUBG Mobile 1.8.0
  737.9MB
  2022-01-10
  XAPK
  Picture
 • PUBG Mobile
  PUBG Mobile 1.7.0
  762.5MB
  2021-11-12
  XAPK
  Picture
 • PUBG MOBILE
  PUBG MOBILE 1.6.0
  755.4MB
  2021-09-11
  XAPK
  Picture
 • PUBG MOBILE
  PUBG MOBILE 1.5.0
  687.2MB
  2021-07-07
  XAPK
  Picture
 • PUBG MOBILE
  PUBG MOBILE 1.4.0
  684.0MB
  2021-03-05
  XAPK
  Picture
 • PUBG MOBILE
  PUBG MOBILE 1.3.0
  665.6MB
  2021-03-05
  XAPK
  Picture
 • PUBG MOBILE
  PUBG MOBILE 1.2.0
  1.4GB
  2021-01-06
  XAPK
  Picture
 • PUBG MOBILE
  PUBG MOBILE 1.1.0
  1.4GB
  2020-11-05
  APK
  Picture
 • PUBG MOBILE
  PUBG MOBILE 1.1.0
  1.4GB
  2020-11-05
  XAPK
  Picture
 • PUBG MOBILE
  PUBG MOBILE 1.0.0
  56.9MB
  2020-09-04
  APK
  Picture