Tất cả các bản phát hành
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 3.0.0
  230.5MB
  2022-05-11
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.64.1
  265.6MB
  2022-05-11
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.64.0
  229.3MB
  2022-04-11
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.63.0
  264.1MB
  2022-03-21
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.62.0
  263.6MB
  2022-02-17
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.61.2
  263.0MB
  2022-02-09
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.61.1
  263.0MB
  2022-02-03
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.60.2
  227.0MB
  2021-12-17
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.59.3
  257.2MB
  2021-11-25
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.59.1
  222.3MB
  2021-11-10
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.58.2
  216.6MB
  2021-11-10
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.58.0
  216.6MB
  2021-10-06
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.57.2
  216.0MB
  2021-09-24
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.57.1
  216.0MB
  2021-09-16
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.57.0
  216.0MB
  2021-09-13
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.56.1
  218.2MB
  2021-08-25
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.56.0
  218.2MB
  2021-08-13
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.55.3
  206.6MB
  2021-07-30
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.55.2
  206.6MB
  2021-07-23
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.55.1
  206.6MB
  2021-07-15
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.55.0
  206.6MB
  2021-07-12
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.54.0
  205.9MB
  2021-06-14
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.53.1
  207.2MB
  2021-06-04
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.53.0
  207.2MB
  2021-06-01
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.52.1
  201.9MB
  2021-05-19
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.52.0
  201.8MB
  2021-04-20
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.51.0
  196.6MB
  2021-03-24
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.50.0
  195.1MB
  2021-02-23
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.49.1
  211.4MB
  2021-01-28
  XAPK
  Picture
 • Angry Birds 2
  Angry Birds 2 2.49.0
  211.4MB
  2021-01-20
  XAPK
  Picture