PrEP

PrEP

star (7)

Medical | 9.0MB | Update: 2019-04-24 | Version: 1.0 | Requires: Android4.4 or later

Price: $0
Explanation
Description

With the updating of mobile application, 30,000+ users downloaded PrEP latest version on 9Apps for free every week! The application is severely widely use. This hot app was released on 2019-04-23. Why not download and play it now?
Aplikacja PrEP to aplikacja informacyjna na temat zdrowia seksualnego a w szczególności profilaktyki chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową. Aplikacja zawiera kilka działów tematycznych:
PrEP – informacje na temat profilaktyki przed-ekspozycyjnej
Znajdziesz tutaj opis PrEP i jej zastosowań, informacje dla kogo jest ona skierowana oraz dodatkowe informacje na temat interakcji z innymi terapiami. Poza tym, możesz we współpracy ze swoim lekarzem uruchomić specjalny timer profilaktyki PrEP, który utworzy w Twoim telefonie wpisy do kalendarza informujące o dawkach leków do przyjęcia, terminach wymaganych badań i wizyt.
PEP – informacje na temat profilaktyki po-ekspozycyjnej
Znajdziesz tutaj opis profilaktyki poekspozycyjnej i jej zastosowań oraz informacje w jakich nagłych przypadkach ją stosować. Możesz we współpracy ze swoim lekarzem uruchomić timer profilaktyki PEP, który utworzy w Twoim telefonie wpisy do kalendarza informujące o dawkach leków do przyjęcia, terminach wymaganych badań i wizyt.
Choroby przenoszone drogą płciową
Lista oraz dodatkowe informacje na temat chorób przenoszonych drogą płciową.
Szczepienia
Jeżeli chcesz się zaszczepić przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B lub HPV to znajdziesz tutaj listę dostępnych szczepionek oraz dodatkowe informacje na temat szczepień. Możesz też dodać do kalendarza swojego telefonu wpisy o datach kolejnych injekcji szczepionki.
Moje dane
Po podaniu podstawowych informacji o sobie, aplikacja dostosuje dla Ciebie rekomendacje profilaktyki. Ponadto, Twój lekarz może udostępnić wyniki badań do wglądu w aplikacji. Ankieta ryzyka pozwoli z kolei ocenić ryzykowność Twoich zachowań seksualnych.
Uwaga: wszystkie dane zapisane w aplikacji są anonimowe i nie powiązane w żaden sposób z Twoim danymi osobowymi.
Kalendarz
Kalendarz informuje Cię o terminach badań, przyjęcia odpowiednich dawek leków, terminach szczepień oraz wizyt lekarskich.
Powiadomienia możesz zapisać w aplikacji lub dodać je także do kalendarza systemowego swojego telefonu. Jeżeli zdecydujesz się np. na rozpoczęcie profilaktyki PrEP, to w sekcji „Moje terminy” znajdziesz listę wszystkich wymaganych działań dla profilaktyki przed-ekspozycyjnej.
Przychodnie
Znajdziesz tutaj listę przychodni w których możesz rozpocząć profilaktykę PrEP
The PrEP application is an information application on sexual health and in particular the prevention of sexually transmitted infectious diseases. The application contains several thematic sections:
PrEP - information on pre-exposition prevention
Here you will find a description of PrEP and its applications, information for whom it is addressed and additional information on the interaction with other therapies. In addition, you can, in cooperation with your doctor, run a special prevention timer PrEP, which will create on your phone entries to the calendar informing about doses of drugs to be accepted, dates of required examinations and visits.
PEP - information on post-exposure prophylaxis
Here you will find a description of post-exposure prophylaxis and its applications, as well as information in which cases it should be used. You can, in cooperation with your doctor, start a PEP prevention timer that will create calendar entries on your phone informing you about the doses of drugs to be taken, the dates of required examinations and visits.
Sexually transmitted diseases
List and additional information on sexually transmitted diseases.
Vaccinations
If you want to get vaccinated against hepatitis A and B or HPV you will find here a list of available vaccinations and additional information on vaccinations. You can also add entries about your next vaccine injections to your phone's calendar.
My data
After providing basic information about yourself, the application will adapt the prevention recommendations for you. In addition, your doctor can share the test results for inspection in the application. The risk survey will in turn assess the riskiness of your sexual behavior.
Note: all data saved in the application is anonymous and not related in any way to your personal data.
Calendar
The calendar informs you about the dates of tests, the adoption of appropriate doses of medicines, dates of vaccinations and doctor's appointments.
You can save notifications in the app or add them to your phone's system calendar. If you decide, for example, to start prophylaxis with PrEP, in the "My Terms" section you will find a list of all required activities for pre-exposition prevention.
clinics
You will find here a list of clinics where you can start PrEP prophylaxis

I don't care whether you believe it or not. I just do. This top Medical app is just 9.0M. What calls for special attention is that massive of people use this app and they really enjoy it. 9Apps also provides other hot Medical apps(games) for android mobile phone. Purchase and enjoy instantly on your Android phone or tablet.

What's new

Pierwsza wersja aplikacji

Rate
Rate it Thanks!